Xem thông tin file với getfacl

Xem thông tin file với getfacl