Giảm thời gian tìm kiếm của câu lệnh find với -quit

Giảm thời gian tìm kiếm của câu lệnh find với -quit