Tính toán chi phí Cloud CDN và Storage cho 30 triệu request trên tháng

Tính toán chi phí Cloud CDN và Storage cho 30 triệu request trên tháng