Xây dựng hạ tầng phục vụ hàng triệu người dùng trên AWS

Xây dựng hạ tầng phục vụ hàng triệu người dùng trên AWS