Khi nào thì ta không nên sử dụng Kubernetes?
Khi nào thì ta không nên sử dụng Kubernetes?

Khi nào thì ta không nên sử dụng Kubernetes?