Người mới nên học AWS như thế nào? Làm thế nào để trở thành AWS Solutions Architect?

Người mới nên học AWS như thế nào? Làm thế nào để trở thành AWS Solutions Architect?