Khó khăn trong việc chuyển đổi môi trường On-prem lên Cloud? Cơ hội thực tập Cloud ở FPT?

Khó khăn trong việc chuyển đổi môi trường On-prem lên Cloud? Cơ hội thực tập Cloud ở FPT?